Game bắn cá online miễn phí - Tải ứng dụng và nhận 150K

Toàn văn luận án NCS.Nguyễn Xuân Ký (bản chỉnh sửa sau bảo vệ)
– Đề tài luận án: Quản trị phát triển bền vững địa phương: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Quảng Ninh
– Chuyên ngành: Quản trị và Phát triển bền vững 3 Mã số: Thí điểm
– Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Ký
– Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Đình Phi